სიახლეები

მეცხოველეობის ფერმებში დასაქმებულთა ჯანმრთელობა და შრომის უსაფრთხოება ივლისი 2022

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

2021 წლის პირველი მარტიდან ძალაში შედის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-15/ნ.

საქართველოს პარლამენტმა 2019 წლის 19 თებერვალს მიიღო “შრომის უსაფრთხოების შესახებ” ახალი ორგანული კანონი

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოში 2019 წელს დარეგისტრირდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საქართველოს შრომის უსაფრთხოების ასოციაცია

სექტემბრიდან შრომის ინსპექტორები კომპანიებს ნებისმიერ დროს, გაუფრთხილებლად შეამოწმებენ

“შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის კონტროლს ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფერო დაექვემდებარება

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში საზოგადოებრივი ზედამხედველობის საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა.