ტრენინგები

 • OHSAS შიდა აუდიტორი
 • ელექტროუსაფრთხოება
 • დახურულ სივრცეში უსაფრთხოდ მუშაობა
 • რისკების შეფასება სამუშაო ადგილზე
 • სიმაღლეზე უსაფრთხოდ მუშაობის მოთხოვნები
 • სახანძრო უსაფრთხოება
 • ტვირთის ხელით გადატანის უსაფრთხოება
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნები
 • უსაფრთხოების ნიშნები და მათი განთავსების წესი
 • შრომის უსაფრთხოების საფუძვლები
 • ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებები