ჩვენს შესახებ

შრომის უსაფრთხოების ცენტრის საქმიანობის მიზანია  ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოების  საერთაშორისო სისტემების დანერგვა, რომელიც სრულ შესაბამისობაში იქნება საქართველოს საკანონმდებლო მოთხოვნებთან.

ცენტრის სერვისების ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს:

  • ორგანიზაციების საჭიროებებიდან გამომდინარე ტრენინგების ორგანიზება/ჩატარება
  • შრომის უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა
  • საექსპერტო და საკონსულტაციო მომსახურება

ცენტრი აერთიანებს გამოცდილ საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე ექსპერტთა ჯგუფს, რომელთაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მიმართულებით

საბჭოს წევრის რანგში, ცენტრს ყავს წარმომადგენელი შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ შექმნილ საზოგადოებრივი ზედამხედველობის საბჭოში, რომლის მიზანია შრომის პირობების ინსპექტირების პროცესზე საზოგადოებრივი ზედამხედველობის განხორციელების უზრუნველყოფა კორუპციული რისკების შეფასებისა და პრევენციის გზით.

ცენტრი მჭიდროდ თანამშრომლობს  ადგილობრივ კომპანიებთან, ეხმარება მათ შრომის უსაფრთხოების სისტემების დანერგვაში და მათ შენარჩუნებაში.